Golden Life Trading S.L.

Klubkártya szállítási és fizetési feltételek

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: Golden Life Trading S.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada)

Székhely: Spanyolország, 28001 Madrid, Calle Velázquez 15. 1. DCHA

E-mail cím: info@goldenlifetrading.com

Honlap: www.goldandlife.com

Nyilvántartó bíróság: Madrid Tartomány Cégbírósága

Adószám: B87594925

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: info@goldenlifetrading.com

Tárhely szolgáltató neve: ZeroWeb.hu

Tárhely szolgáltató címe: feher.norbert@zeroweb.hu

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEKA SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. A szerződés tárgya a Szolgáltató kizárólagos kiadásában megjelenő klubkártya (a továbbiakban: Klubkártya).

2.2. A jelen feltételek határozza meg a Szolgáltató és a Klubkártyát igénylő (a továbbiakban: Vevő) között a Klubkártya megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének, a Klubkártya felhasználásának feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vevő közötti jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket.

2.3. Szolgáltató jogosult a jelen szerződési feltételeket, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (III. 26.) sz. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatót bármikor egyoldalúan, a Vevő hozzájárulása nélkül módosítani. Vevő a Szolgáltató módosításra való jogosultságát a megrendelés elküldésével kifejezetten elismeri.

2.4. Szolgáltató a Vevőt a feltételek módosításáról a honlapon történő közzététellel értesíti, legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző nyolc (8) napon belül.

2.5. A szerződés nyelve a magyar, a szerződés írásba foglalt szerződésnek nem minősül.

2.6. Szolgáltatónál a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

3. A SZERZŐDÉSKÖTÉS LÉPÉSEITECHNIKAI FELTÉTELEK

3.1. A Klubkártya kizárólag a honlapon található megrendelő űrlap kitöltésével és elküldésével, valamint elektronikus levél (a továbbiakban: E-mail) útján rendelhető meg.

3.2. Vevő a megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és kezelje az 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően, valamint ahhoz, hogy a Szolgáltató a jövőben termékeivel, akcióval kapcsolatos információt juttasson el. Az adatkezelés módjáról, terjedelméről, feltételeiről Szolgáltató a honlapon közzétett adatvédelmi szabályzatban tájékoztatja a Vevőt.

3.3. Vevő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adja azzal, hogy azt írásban bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

3.4. Vevő kijelenti, hogy adatai a megrendelőben a valóságnak megfelelően kerültek megadásra. Szolgáltató a Vevő által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét Szolgáltató kizárja. Szolgáltató a Vevő által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén a Vevő valódiságát ellenőrizni.

3.5. A megrendelés elküldését megelőzően Vevő számára Szolgáltató biztosítja az esetlegesen előforduló adatbeviteli hibák kijavítását olyan módon, hogy a megrendelés elküldését megelőzően a rendszer a Vevő részére a megrendelő űrlapot az általa megadott adattartalommal megerősítés céljából megjeleníti. A megrendelés véglegesítése előtt Vevő számára biztosított az adatok ellenőrzése, a hibásan megadott adatok javítása.

3.6. Szolgáltató a Vevő megrendelését a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Vevő által megadott e-mail címre küldött E-mailben visszaigazolja. E határidő eredménytelen elteltét követően Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a kizárólag E-mail útján közölt megrendelésekre.

4. VÉTELÁRFIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A Klubkártya ára a honlapon a Klubkártyán feltüntetett vételár, amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót, de magába foglalja a szállítási költségeket.

4.2. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően a vételárról 8 napos fizetési határidővel számlát állít ki. Vevő a vételárat a számla ellenében, banki átutalással köteles megfizetni a számlában foglaltak szerint. A banki átutalás költségei a Vevőt terhelik. Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy annak következtében keletkezik.

4.3. Vevő a számla kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles jelezni Szolgáltató felé amennyiben a számla téves adatot vagy más elírást tartalmaz. Hibásan kiállított számla esetén a Szolgáltató a Vevő számára új számlát állít ki.

4.4. A vételár megfizetésének napja az a nap, amelyen a Szolgáltató pénzforgalmi számláját vezető bank a vételár teljes összegét a Szolgáltató pénzforgalmi számláján jóváírja.

4.5. Vevő az áfás számla iránti igényét köteles a megrendelés elküldésével egyidejűleg, legkésőbb azonban a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásától számított 1 napon belül írásban jelezni.

5. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

5.1. Szolgáltató a Klubkártyát a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül küldi meg a Vevőnek, postai úton, ajánlott tértivevényes küldeményként.

5.2. A továbbítás költségeit a Szolgáltató viseli.

5.3. Vevő a küldemény elveszéséből, megsemmisüléséből vagy megrongálódásából származó kárigényét a postai szolgáltatóval szemben az erre vonatkozó jogszabályok szerint érvényesítheti. A küldemény elveszése, megsemmisülése vagy megrongálódása esetén Szolgáltató a Vevő költségére új Klubkártyát állít ki.

6. A KLUBKÁRTYA FELHASZNÁLÁSA

6.1. Vevő a Klubkártya megvásárlásával a vételár megfizetését követő 12 havi határozott időtartamra jogosulttá válik a Szolgáltató által működtetett webshopok és webgalériák használatára, és kedvezményes vásárlásra. A webshopok és webgalériák ismertetését a szolgáltatói honlap „Shop” és „Galéria” menüpontja tartalmazza, továbbá arról a Szolgáltató a Vevőt közvetlenül E-mail útján is tájékoztatja.

6.2. Szolgáltató a Klubkártya megvásárlása ellenében a jelen feltételek 6.1. pontjában foglalt szolgáltatáson túl a Vevő részére 12 havi MyOffice előfizetést biztosít, ahol kedvezményeinek/bónuszainak nyilvántartását megtekintheti.

6.3. Szolgáltató a Klubkártyát a megrendelésben foglalt adatok szerint, névre szólóan állítja ki. Amennyiben a Vevő a Szolgáltató rendezvényein részt kíván venni, a részvételre magánszemély részére kiállított Klubkártya esetén kizárólag a kártyán tulajdonosként megjelölt Vevő jogosult. Jogi személy Vevő esetében a jogi személy vezető tisztségviselője jelöli ki a Klubkártya felhasználására jogosult munkavállalókat, tagokat, megbízottakat, és az adott rendezvényt megelőzően a Szolgáltatót a rendezvényen részvételre jogosult munkavállaló, tag vagy megbízott személyéről értesíti.

6.4. A Klubkártya harmadik személyre nem ruházható át, a Szolgáltató és a Vevő között létrejött jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek harmadik személyre nem ruházhatók át és nem engedményezhetők.

6.5. A rendezvény kezdetét megelőzően Vevő köteles a Klubkártyát személyesen felmutatni. Szolgáltató a Klubkártyát felmutató személy személyazonosságát nem köteles vizsgálni.

6.6. Szolgáltató a Klubkártya valódiságát annak felmutatása során vizsgálhatja. Amennyiben a Klubkártya valódisága tekintetében kétség merül fel, Szolgáltató a Vevő számára a rendezvényre való belépést megtilthatja, illetőleg a Vevőt a rendezvény helyszínéről való távozásra szólíthatja fel. Vevőt az ilyen korlátozással kapcsolatosan semmiféle kártérítési igény nem illeti meg.

6.7. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a társadalmi szokások és etikai szabályok szerint elvárható kulturált magatartást tanúsítja, a rendezvényen való részvétel szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el. Vevő magatartásával, véleménynyilvánításával a Gold and Life márkanév tekintélyét nem csorbíthatja, személyi és szerzői jogait köteles tiszteletben tartani. Amennyiben Vevő a jelen pontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az esetben Szolgáltató jogosult a Vevő részére kiállított Klubkártyát haladéktalanul visszavonni.

6.8. A Klubkártya érvényességi ideje a megrendeléstől számított 12 hónap.

6.9. Amennyiben a Szolgáltató működési körén kívül eső valamely okból (így többek között, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható akadály) a szolgáltatás meghiúsul, Szolgáltató a Vevővel szemben kártérítési felelősséggel nem tartozik, a 6.8. pontban foglaltaktól eltérően ebben az esetben a Klubkártya érvényességi ideje nem hosszabbodik meg.

6.10. Szolgáltató a Vevő birtokába került Klubkártya megsemmisülése, megrongálódása, elveszése esetén a Vevő kérésére új Klubkártyát 5.000,- Ft pótdíj ellenében állít ki.

6.13. Vevő tudomásul veszi, hogy a fogyasztókra (Fogyasztó az a természetes személy, aki a szerződés megkötése során szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el) vonatkozó kivétellel a szerződéstől elállásra és felmondásra nem jogosult.

7. FELELŐSSÉG KIZÁRÁS

7.1. Szolgáltató nem felel a vis major-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

  • honlap használatából vagy üzemzavarából,
  • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
  • az információtovábbítási késedelmemből adódó,
  • vírusok által okozott,
  • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
  • vonal vagy rendszerhibából adódó károkért.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Jelen feltételek magyar nyelven készültek, értelmezésében a magyar jogszabályok irányadók

8.2. Jelen feltételek 2016. 09. 01. napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.